Este sitio usa cookies para axudarnos a ofrecer servizos de calidade. Usando os nosos servizos, acepta o uso das cookies.


Plan de traballo

O risco nutricional
nos maiores

Avaliación, estudio e deseño de estratexias nutricionais personalizadas

Fundamentadas sobre a alimentación tradicional atlántica e o desenvolvemento de novos produtos alimenticios

En resume…xenerando capacidades en I+D+i

Consellería de Política social

propoñer e aplicar as pautas xerais do Goberno no ámbito do benestar

Consellería de Política Social

O Departamento de Política Social é o órgano da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que, ademais dos poderes e funcións establecidos pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, das normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia , correspóndelle, de acordo co Estatuto de autonomía ea Constitución española, propoñer e aplicar as pautas xerais do Goberno no ámbito do benestar, que abarcan as competencias no ámbito dos servizos sociais, incluídas as políticas familiares, os menores, o benestar inclusión social, social, servizos comunitarios, inmigración, coidado de persoas con discapacidade e persoas maiores, a promoción da autonomía persoal e coidado das persoas en situacións de dependencia e de mozos e políticas de voluntariado.


Fidis

a USC presenta importantes capacidades de I + D + i ...


Os principais investigadores do proxecto NUTRIAGE da USC son:

Universidad de Santiago de Compostela

A Universidade de Santiago de Compostela é unha institución pluricentenaria con vocación de futuro e capacidade de proxección internacional, atenta ás necesidades da sociedade na que constitúe un referente académico e no que realiza o seu labor docente e investigador. Séculos de historia que proporcionan o valor engadido da solidez académica aos logros dos retos actuais e futuros. É unha das institucións universitarias máis tradicionais de Europa, fundada en 1495 por Lope Gómez de Marzoa, e está permanentemente aberta á colaboración internacional.

A USC ten a súa sede en dúas cidades históricas, Santiago de Compostela e Lugo. Extiende unha superficie de máis dun millón de metros cadrados e ten preto de 30 centros, preto de oitenta departamentos e máis de sesenta graos, ademais de numerosas instalacións como institutos de investigación, residencias universitarias, instalacións deportivas ou culturais e bibliotecas. . A USC espera avanzar no futuro, promovendo novas iniciativas todos os días, poñendo o coñecemento e liderado ao servizo de Galicia e á sociedade á que se dedica nun escenario de crecente internacionalización.

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) lidera o proxecto Campus Vida, que no 2010 foi considerado un Campus de Excelencia Internacional e está centrado no campo das ciencias da vida. Outra iniciativa de especialización promovida pola USC é o Campus Terra, centrado en torno ás capacidades de I + D + i en torno á produción de alimentos. Así, neste marco, a USC presenta importantes capacidades de I + D + i que abarcan o espectro de saúde, nutrición, nutrición e envellecemento. En particular, as súas competencias en endocrinoloxía, xerontoloxía, enfermidades inflamatorias e cardiovasculares, seguridade alimentaria, tecnoloxía de conservación e procesamento, caracterización de alimentos, nutrición e dieta, aos cales agréganse importantes capacidades no campo dos estudos sociais.

A Universidade de Santiago de Compostela ten unha longa experiencia na xestión de proxectos colaborativos a nivel europeo e xa conseguiu máis de 100 proxectos europeos. No marco do Programa de Cooperación Territorial España-Portugal, a USC participou en numerosos proxectos e foi o principal beneficiario en varios deles.


Fidis

a misión é contribuír ao planeta máis saudable, enfrontando desafíos que abranguen o medio ambiente, alimentación, saúde e nutrición.

Universidade Católica Portuguesa

A Escola Superior de Biotecnoloxía - ESB - insértese no Campus da Asprela (ao Hospital de S. João, no Porto) da Universidade Católica Portuguesa e foi fundada en 1984.

Na ESB desenvolvemos múltiples actividades universitarias, con especial atención ao Ensino Superior (Licenciaturas, Mestrados, Doutoramentos e Post-graduación), na Investigación e Desenvolvemento (proxectos de natureza fundamental e aplicada), e na Extensión aos sectores secundarios e terciarios (prestación de serviços, e formação continua).

Na ESB, unha investigación ocorre no ámbito do Centro de Biotecnoloxía e Química Fina (CBQF), a misión é contribuír ao planeta máis saudable, enfrontando desafíos que abranguen o medio ambiente, alimentación, saúde e nutrición. O CBQF desenvolve unha investigación en materia de economía social, conhecimento e inovação como impacto na saúde e bemestar das poboacións e na competitividade dos sistemas agrícolas e alimentarios.


Fidis

transformar visións e plans en accións, atopando os medios e a enerxía para desenvolver novas ideas, coa sofisticación de estratexias empresariais ...

CLUSAGA

O sector alimentario é un dos sectores estratéxicos en Galicia tanto pola súa dimensión, como pola súa transcendencia económica e social. Neste ámbito, o Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) artella nunha estrutura organizada do sector alimentario galego, en senso amplo, integrando ás empresas, así como ás entidades de investigación e innovación e outras organización (mais de 80 socios na actualidade), en procesos de cooperación que permitan obter beneficios derivados da aplicación de accións e proxectos colaborativos e acadando unha masa crítica que permite fortalecer a competitividade internacional e a visibilidade do sector.

O liderado do Clúster Alimentario de Galicia baséase en transformar visións e plans en accións, atopando os medios e a enerxía para desenvolver novas ideas, coa sofisticación de estratexias empresariais, e creando solucións prácticas aproveitando as oportunidades para abordar o reto de mellorar a posición competitiva dos seus asociados, co conseguinte incremento da rendibilidade de xeito sustentable.

Por isto, o papel do Clusaga é observar o panorama xeral, analizar os mercados, anticipar tendencias e establecer prioridades e estratexias de posicionamento no mercado; impulsar a cooperación, con acordos, redes e alianzas comerciais entre as empresas e proxectos conxuntos con outros axentes. Ademais de construír o valor intanxible dunha marca, asociada a Galicia, que sexa recoñecida e valorada internacionalmente como de excelencia en alimentos e bebidas.

O Plan Estratéxico do Clúster Alimentario de Galicia 2016-2020 defínese en catro eixes de actuación xerarquizados en dous eixes centrais (E1 e E3), un eixe dinamizador horizontal (E2) e un eixe instrumental (E4), que contribúen aos obxectivos estratéxicos e que se concretan en medidas, liñas e actuacións concretas.

  • E1. Impulso da I+D+i e reforzo da capacidade innovadora
  • E2. Capital humano, emprendemento e avance cara a fábrica do futuro
  • E3. Mercados e internacionalización; acceso a novos mercados e adaptación ás tendencias de consumo
  • E4. Consolidación e proxección do Clúster Alimentario de Galicia

O interese do CLUSAGA en participar no proxecto, é que os obxectivos do proxecto, así como as súas actividades e accións alinéanse perfectamente coa estratexia do clúster e, en consecuencia, co traballo que se veu desenrolando nos últimos anos no sector agroalimentario.

Isto permitiría a CLUSAGA ampliar e reforzar a súa experiencia sempre en beneficio dos seus asociados, especialmente PEMEs, ao mesmo tempo que incorporaría o seu know-how no sector da alimentación ao proxecto.


Fidis

PortugalFoods

PortugalFoods é unha asociación do sector agroalimentario portugués, composta por máis de 160 asociados (empresas e universidades) que busca promover a competitividade das empresas baseadas no coñecemento. A misión de Portugal Foods é promover as alianzas entre I + D + i entre as universidades e o sector empresarial, así como a innovación baseada en "Business Intelligence".


Fidis

O CYTMA alberga as máis avanzadas e sofisticadas tecnoloxías de proceso, envasado e conservación de alimentos, ...

ANFACO-CECOPESCA

é unha asociación empresarial privada e sen ánimo de lucro cuxa misión, máis dun século despois da súa fundación, segue sendo a de representar e defender os intereses sectoriais do clúster mariño e alimentario, así como prestar servizos de alto valor engadido a través do seu Centro Tecnolóxico á globalidad do mesmo.

Situado no Campus Universitario de Vigo, ANFACO- CECOPESCA dispón dunha parcela de 6.000 m2 cunha superficie total construída de máis de 10.000 m2 no que se acha situado o Centro de Tecnoloxías Avanzadas de Investigación para a Industria Mariña e Alimentaria ( CYTMA). Esta nova infraestrutura inaugurada en marzo de 2016 conta cunha superficie construída de máis de 6.300 m2 distribuída en cinco plantas destinadas exclusivamente a Investigación e unha Planta Piloto destinada ao escalado de solucións tecnolóxicas a escala semi- industrial, simulación de procesos, desenvolvemento de prototipos de procesado, desenvolvemento de produtos empregando novas tecnoloxías de procesado e conservación, entre outras.

O CYTMA alberga as máis avanzadas e sofisticadas tecnoloxías de proceso, envasado e conservación de alimentos, sistemas de robótica e visión, equipamento para a valorización de subproductos e técnicas modernas para a súa aplicación en alimentación e saúde e seguridade alimentaria.

Como equipamento singular máis destacado indícase o seguinte: Altas presións, Cavidade Multienergética, Sistemas de Indución, Sistemas de extrusión, Skinpack, HPLC- MS/ MS, FPLC, Sistema de determinación da biodisponibilidad en tecidos-cámara de USSING, Extracción mediante Fluídos Supercríticos, Reactor de hidrólisis, Centrífuga vertical, Sistemas de Ultrafiltración por membranas…


Consellería de Política social

formación humana, cultural, científica, técnica e profesional de calidade ...

Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC]

Creada en 1980 polo Decreto lei 303/80 do 16 de agosto, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC] insírese no Alto Miño, territorio onde a actividade ocupacional e humana desenvolveuse nunha tradición de valorización de recursos natural. O obxectivo do IPVC é perseguir, a través das súas Escolas Superiores, a formación humana, cultural, científica, técnica e profesional de calidade, para realizar investigacións que sexan necesarias e adecuadas para levar a cabo a súa misión e cooperar coa comunidade rexional, especialmente no seu tecido produtivo e negocios, desde unha perspectiva de diálogo permanente e valoración recíproca.


Fidis

FIDIS xestiona máis de 100 proxectos de investigación ...

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

é unha entidade sen ánimo de lucro encargada da xestión das actividades de investigación desenvolvida pola Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela e Lugo en base ao acordo asinado co Servizo Galego de Saúde (SERGAS) o 17 de xullo de 2007.

FIDIS xestiona ademais as actividades de investigación realizadas polo Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela ( IDIS), centro de investigación traslacional, de innovación e de transferencia de coñecemento creado para favorecer as sinerxias entre a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela (área do Servizo de Saúde de Santiago de Compostela e Lugo) e a Universidade de Santiago de Compostela. O IDIS é un dos 22 centros acreditados polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, como Instituto de Investigación Sanitaria.

FIDIS xestiona máis de 100 proxectos de investigación financiado a través de convocatorias competitivas, así como máis de 600 ensaios clínicos e numerosas colaboracións coa industria do sector saúde. Conta cun persoal de máis de 200 traballadores e ademais xestiona a actividade investigadora de máis de 900 investigadores procedentes do SERGAS e da USC.


Fidis

A Santa Casa da Misericórdia do Porto

Constituída na Ordem Legal Canônica, é uma instituição de caridade e assistência social, de fins filantrópicos e de utilidade pública. Atualmente, sua atuação baseia-se nas seguintes áreas: Intervenção Social, Saúde, Educação Especial, Educação Regular, Cultura, Religião, Meio Ambiente e Projetos Especiais. A Misericórdia do Porto é a segunda mais antiga e também uma das mais importantes instituições em Portugal, em resultado do seu elevado número de estabelecimentos e utentes, bem como do seu vasto e valioso património e da sua digna e proeminente história.Nutriage

Un proxecto de todos ...
e para todos.

Católica Faculty of Biotechnology
Fidis
Anfaco Cecopesca
Usc
Portugal Foods
Misericordia Oporto
Viana Do Castelo
Cluster Alimentario Galiciaa